Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Home | Engineering | Department of Information Technologies and Programming
Department of Information Technologies and Programming
On the basis of the department of Computing techniques and programming which was created in 1992 the department of Automated design systems and programming was established in 1994. In 2010 Information technologies and programming department was established. From 1992 to May, 2017 DScTech Professor Ahmadov M.A. led the department. Since 16.05.2017 DScTech Professor Huseynov A.H. has been leading the department.
2.2 professors, 2 docents, 6 senior lecturers, 2 assistants and a training-assisting staff consisting of 4 employees are working at the department.
1. Huseynov A.H. – head of the department, DScTech, part –time professor
2. Ahmadov M.A. – DscTech, full-time professor
3. Rahimov Sh.R. - cand. Sc. Tech, full-time docent
4. Talibov N.H. - cand. Sc. Tech, part-time docent
5. Jafarova Sh. M. - cand. Sc. Tech.,docent
6. Ahmadova S. M - Ph.D. in tech., senior lecturer
7. Safarova T. A. - Ph.D. in tech., senior lecturer
8. Amraslanov B.G -   senior lecturer
9.  Mammadova G.A – senior lecturer
10. Orujova G. E. – senior lecturer
11. Aliyeva A. G.- senior lecturer
12. Salimova M. R. - assistant
13. Zeynalova S. M. - assistant
14.  Ibrahimova P. A. - laboratory assistant
15. Zeynalabdiyeva I. S. - chief laboratory assistant
16. Valiyeva M. A. - laboratory assistant
3 dissertation students, 4 doctoral students and 19 graduate students are engaged in scientific work in the department.
In the 2022-2023 academic year, the following subjects are taught in the department:
Subjects taught at the bachelorʾs level:
1. Intelligent technologies
2. Basics of information technology
3. Mathematical software packages
4. Fundamentals of programming
5. Computer networks
6. Architecture of computers
7. Multimedia technologies
8. Object-oriented programming
9. Human-machine interfaces
10. Operating systems (for information technologies)
11. Fundamentals of software engineering and designing
12. Data structure and algorithms
13. General purpose software tools
14. Theoretical foundations of computer technology
15. Logical programming languages
16. Modern programming languages
17. Web programming and designing
18. Theory of formal languages and automata
19. Computer graphics
20. Computer technologies and programming
21. Information management
22. Information technologies (by specialty)
23. Information technology project management
24. Database systems
25. WEB systems and technologies
26. System programming
27. Application of information technologies in ecology
28. Application of information technologies in chemistry
29. Application of information technologies in biology
30. Computer design
31. Computer graphics
32. Engineering computer graphics
Master’s degree subjects:
1. Modern problems of information technologies
2. History and methodology of information technologies
3. Automated modeling and research methods of information systems
4. Basics of decision-making in information systems
5. Software of network operating systems
6. Automated design of information systems in management
7. Web technologies in management
8. Modern internet technologies
9. Application software packages for information systems10. Theory and practice of programming languages
11. Knowledge base and expert systems
12. Research methods
13. State-of-the-art database
14. Modern internet technologies
15. Computer technologies in science and educationWeb applications development
Currently, the department is conducting 050655 and 050616 - bachelor's degree in information technologies, 060632 - master's degree in management information systems.
The department has 2 educational laboratories equipped with modern equipment for computer technology, and a local computer network with access to the global Internet network has been created in the laboratories. The latest achievements of science and technology in the field of information technologies (application software packages, modern software systems, CAD systems, etc.) are widely used in teaching.
The main direction of the department's scientific activity is in the specialty 3338.01 - Systematic analysis, management and information processing.
In the last 5 years the outcomes of the department’s employees’ work were reflected in 384 scientific (65 of them abroad) articles which were published in 4 monographs, 6 books and in lectures (about 216) in republican and international symposiums. Obtained scientific outcomes were approved with certificates of authorship and patents (as well as 4 authorship certificates and 7 patents).
In recent years, 69 methodical works (as well as 36 subject curriculums and 21 syllabuses) have been prepared.
The department regularly maintains scientific relations with leading institutions of the country (Institute of Information Technologies of ANAS, Institute of Management Systems of ANAS, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan State Oil and Industry University, National Aviation Academy, etc.).
For their activities in education and science, the head of the department Ph.D., prof. Huseynov A.H. with the "Taraggi" medal and the "Advanced Education Worker of the Republic" badge and the professor of the department M.A. Ahmadov were awarded the "Taraggi" medal.
Publications of the department staff:
1. Талыбов Н.Г.Создание общей структуры взаимодействия проектных процедур на этапах системотехнического проектирования гибкой про-изводственной системы. Нефтегазовое дело. Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа) - 2020, Том 18., № 2., cтр.139-145
2. Гусейнов А.Г., Рагимов Ш.Р. Структурное моделирование базы данных и базы знаний активных элементов гибких производственных систем. Вестник. Компьютерных и информационных технологий. 2020.07. pp.015-023.
3. Hüseynov A.H., Həsənov İ. Su mühitində ölçmələr aparan konduktometrik ölçü çeviri-cilərinin dinamik xarakteris-tikalarının tədqiqi. SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2020, cild 20. № 2, səh. 74-78.
4. Rəhimov Ş.R.,Məmmədova G.A.Ali təhsil müəssisələrində elektron sənədlərin struktur modelinin işlənməsi. SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2020, cild 20, №1. səh.65-71
5. Рагимов Ш. Р. Определение и программирование эффективности функционирования активных элементов гибких производственных систем при структурном моделировании. Автоматизация. Современные технологии, № 3, Москва, 2021, стp .112-116.
6. Hüseynov A.H, TalıbovN.H., HüseynovaA.S. Axin xəttində borunun çəkisinin təyin edilməsi texnoloji prosesinin konseptual modelinin işlənməsi. SDU, Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2021, № 2.
7. Əhmədov M.A. Robot kollektivlərinin fəaliyyətinin idarəedilməsinin süni intellektli idarəetmə sisteminin arxitekturasının işlənməsiİnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər II Beynəlxalq elmi konfrans (9-10 iyul, 2020), SDU, Sumqayıt 2020, səh. 248-249.
8. Ахмедов М.А., Халилов Е.О. Исследование гибкой производственной системы на этапе системотехнического проектирования имитационным моделированиям и анализом результатов имитации анимационными экспериментами. Системы управления и информационные технологии. Научно-технический журнал. 2019. №1 (75), cтр. 56-59.
9. Hüseynov A.H., Talıbov N.H. Konseptual modellər əsasında biliklər bazasının avtomatlaşdırılmış sintezinin proqram vəsaitlərinin işlənməsi. SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2019, сild 19. № 2., səh. 59-66.
10. Talıbov N.H.Layihələndirmə prosesində situasiyalı konseptual modelin elementlərinin modelləşdirilməsiSDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2019, cild 19. № 3, səh. 60-64
11. Гусейнов А.Г.,Талыбов Н.Г.Система автоматизированного проектирования машиностроительных изделий на базе конструктивных элементов Сборник трудов Международной научной конференции. Математические методы в технике и технологиях. 5/2019, Санкт – Петербург, издательство Политехнического университета, (3 – 7 июня, 2019 г.), Россия, стр.127-130
12. Talıbov N.H.Layihələndirmə PAT-TERN-ləri əsasında avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin işlənməsi məsələləri Sumqayıt Dövlət Universiteti “Kimya tex-nologiyası və mühən-disliyinin innovativ inkişaf perspektivləri” Beynəl-xalq elmi konfrans. (28-29 noyabr, 2019), Sumqayıt 2019.
13. Əhmədov M.A., Zeynalabdıyeva İ.S.Paralel fəaliyyətli isteh-sal modullarının model-ləşdirmə üsulları ilə təd-qiqinin müasir vəziyyətinin təhlili. SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2019, cild 19, № 2, səh. 66- 72.
14. Əhmədov M. A.,Məhəmmədli H. M.Çevik istehsal sistemlə-rinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsinə qo-yulan təlabatların təyiniİnformasiya sistemləri və texno-logiyalar: nailiyyətlər və pers-pektivlər beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt: SDU 15-16 noyabr, 2018, səh. 393-395.
15. Əhmədova S.M. İstehsal sistemlərinin imitasiya modelləşdirilməsi ilə tədqiqinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətinin işlənməsi ARTN, SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt, 2018, № 2, səh. 51-56.
16. Hüseynov A.H.Süni intellekt elementlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinə tətbiqiİnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər II Beynəlxalq elmi konfrans (9-10 iyul, 2020), SDU, Sumqayıt-2020. s.255-257.
17. Talıbov N.H. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə prosesinə Pattern sisteminin tətbiqiİnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər II Beynəlxalq elmi konfrans (9-10 iyul, 2020), SDU, Sumqayıt 2020, səh. 242-243.
18. Cəfərova Ş.M. Bulud texnologiyasında informasiya təhlükəsizliyinin qeyri-səlis cəbri Petri şəbəkəsi ilə tədqiqiİnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər. II Beynəlxalq elmi konfrans (9-10 iyul, 2020), SDU, Sumqayıt 2020, səh. 52-54.
19. Rəhimov Ş.R., Məmmədova G.A. Qeyri-səlis mühitdə məntiqi qərar qəbuletməİnformasiya sistemləri və texnologiyalar, nailiyyətlər və perspektivlər II Beynəlxalq elmi konfrans (9-10 iyul, 2020), SDU, Sumqayıt 2020, səh. 264-266
20. Cəfərova Ş.M.Vf tipli qeyri-səlis Petri şəbəkəsinin tətbiqi ilə texnoloji prosesin modelinin işlənməsi SDU Elmi xəbərlər jurnalı. Təbiət və texnika elmləri bölməsi. Sumqayıt 2020, cild 20, №2, səh. 84-88.

 

ADDRESS
CONTACTS
SUMGAIT STATE UNIVERSITY
Sumgayit
43rd district, Baku street 1
AZ5008
Phone: +994-18 642-16-20
E-mail: info@sdu.edu.az