Əsas səhifə | Filologiya | Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası
SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli qərarına əsasən Azərbaycan dili və dilçilik kafedrası ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedraları birləşdirilərək Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası yaradılmış və həmin ildə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aslanov Yusif Yusubəli oğlu kafedraya rəhbər təyin edilmişdir. 2017-ci ilin dekabr ayından kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eminli Böyükxanım İbrahim qızı rəhbərlik edir.
Kafedrada 1 nəfər professor, 7 nəfər dosent, 12 nəfər baş müəllim, 7 nəfər müəllim çalışır. Belə ki, 2 nəfər elmlər doktoru, 11 nəfər fəlsəfə doktoru, 14 nəfər müəllim çalışır.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
1. Eminli Böyükxanım İbrahim - kafedra müdiri, fil.f.d., 0,5 şt. dosent
2. Bayramov Astan Əhmədxan - fil.e.d.,0,5 ştat professor
3. Rüstəmov Əzəmət Murtuza - fil.f.d., dosent
4. Əşrəfov Rüstəm Qulu - ped. f.d., dosent
5. Ağayev İsmayıl Aydın - fil.f.d., dosent
6. Məmmədova Aytən Ceyhun - fil.f.d., dosent
7. Paşayeva Günel Baxşeyiş - fil.f.d., dosent
8. Cəfərova Nabat Beydulla - 0,5 şt. ped.e.d. dosent
9. Məmmədova Sona Əli - fil.f.d., baş müəllim
10. Mürsəliyeva Xəyalə Muğamat - fil.f.d., baş müəllim
11. Bayramova Arzu Astan - fil.f.d., baş müəllim
12. Allahverdiyeva Leyla Nəsib - fil.f.d., müəllim
13. İbayev Nemət Alış - 0,5 şt. fil.f.d., baş müəllim
14. Əhmədov Nofəl Şəmşəd - 0,5 ştat baş müəllim
15. Şirinov Faiq İmaməli - baş müəllim
16. Bağırova Aynurə Siyabxan - baş müəllim
17. Əhmədova Elnarə Hüseynağa - baş müəllim
18. Rzayev Əli İttifaq - baş müəllim
19. Məmmədova Aybəniz Əbil - baş müəllim
20. Həmzəyeva Lalə Ələddin - baş müəllim
21. Şirinova Mayquba Mövlud - baş müəllim
22. Məhərrəmova Mətanət Hidayət - müəllim
23. Əliyeva Leyla Allahqulu - müəllim
24. İmaməliyeva Günay Sərdar - müəllim
25. Səttarova Aygün Aydın - müəllim
26. Quliyeva Dilarə Rüstəm - müəllim
27. Musayeva İlahə İlham - müəllim
28. Ağasiyeva Mətanət Səfər - böyük laborant
29. Əliyev Elşad Taleh - böyük laborant
30. Əhmədova Samirə Sabir - laborant
31. Məmmədova Aysel Sabir - laborant
32. Əsədov Yavər Şahsuvar - 0.5.ştat laborant
33. Əsgərova Ləman Səməd-(a/m) laborant
34. Ağalarova Vüsalə Ağamirzə-(a/m) laborant
Kafedrada filologiya elmlərш doktorluğu üzrə 1 nəfər dissertant; filologiya fəlsəfə doktorluğu üzrə 7 nəfər dissertant, 4 doktorant (SDU-nun), 1 nəfər BDU-nun, 2 nəfər AMEA-nın dissertantı və 18 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər
Təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə:
Nitq mədəniyyəti
Ana dili-1,2
Ana dili-3,4
Ana dilinin tədrisi metodikası-1,2
Orfoqrafiya və orfoepiya təlimi
Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişaf etdirilməsi
Ümumi təhsilin kurikulumunun əsasları
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
Azərbaycan dialektologiyası
Dilçiliyə giriş
Müasir Azərbaycan dili-1,2
Müasir Azərbaycan dili-3,4
Müasir Azərbaycan dili-5,6
İfadəli oxu
İfadəli oxudan praktikum
Azərbaycan dilindən praktikum
Əski Azərbaycan yazısı
Azərbaycan dili tarixi
Ümumi dilçilik
Qədim Türk yazılı abidələri
Müqayisəli qrammatika
Azərbaycan onomastikası
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Müasir Azərbaycan dili
Azərbaycan dili-1,2
Nitq inkişafı metodikası
Ölkə filologiyasına giriş
Öyrənilən əsas dil-1,2
Öyrənilən əsas dil-3,4
Öyrənilən əsas dil-5,6
Qədim dil
Ölkəşünaslıq
Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
Mətnin linqvistik təhlili
Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası
Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələ
Azərbaycan ədəbi dil tarixi
Latın dili
Əski əlifba
Təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə:
Azərbaycan diçiliyinin müasir problemləri
Azərbaycan dilinin tarixi və metodologiyası
Fonetika və fonologiya
Azərbaycan dilininn leksik-semantik sistemi
Morfologiya və morfonologiya
Sintaksis və mətn dilçiliyi
Azərbaycan dilçiliyi tarixi
Azərbaycan dilinin üslubları
Azərbaycan dilinin frazeologiyası
Azərbaycan dilinin semasiologiyası
Azərbaycan dilinin onomoloji sistemi
Orta əsr yazılı abidələri
Azərbaycan dilində sözyaradıcılığı
Tədqiqat üsulları
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi tarixi
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının fənn kurikulumu
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası və orfoepiyası
Azərbaycan əlifbaları
Azərbaycan onomastikası
Ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərslikləri və dərs vəsaitləri
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası tarixi və metodologiyası
Nitq inkişafı metodikasının aktual problemləri
Kafedranın əməkdaşları Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, Azərbaycan dilinin leksikologiyası və sözyaradıcılığı kimi mühüm istiqamətlər üzrə 2018-2019-cu tədris ilində “Yeni innovasiyaların tətbiqində inteqrasiyanın təşkili imkanları”, “Azərbaycan dilinin dialektləri”, “Qərb və Şərq qrupu dialektlərinin fonetik və leksik xüsusiyyətləri”, “Mahmud Kaşğari və Qərb
dialekti”, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və Qərb dialekti” mövzuları ilə bağlı elmi-tədqiqat işləri aparır.
Kafedra üzrə 2018 - 2019-cu tədris ilində 80 məqalə (onlardan 18-i xaricdə), 64 tezis (onlardan 9-u xaricdə), xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında elmi məqalələr nəşr edilmişdir.
2018-2019-cu tədris ilində 2 dərslik, 1 metodik vəsait, 6 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Son 5 il ərzində (2015-2019-cu illər üzrə) 477 məqalə və tezis dərc olunmuşdur. Son 3 il ərzində (2017 - 2019), yəni iki kafedra birləşdikdən sonra 196 məqalə və tezis, 2 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 2 monoqrafiya, 2 dərslik, 2 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnsititutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu ilə əlaqəsi vardır.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az