Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


DÖVLƏTLƏRARASI İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ TÜRK DÜNYASI: İCTİMAİ, İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI VƏ ÖLKƏNİN SİYASİ, SOSİAL-İQTİSADİ, MƏDƏNİ İNKİŞAFI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ YENİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI IV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
CƏMİYYƏTƏ İNTEQRASİYA VƏ SOSİAL ADAPTASİYA: NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ASPEKTLƏR
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS
AZƏRBAYCANIN TRANZİT POTENSİALININ İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU
MAGISTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ PROQRAMI
EKOLOGİYA VƏ HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN MÜHAFİZƏSİ: NAİLİYYƏTLƏR, PROBLEMLƏR
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az