Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
CƏMİYYƏTƏ İNTEQRASİYA VƏ SOSİAL ADAPTASİYA: NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ASPEKTLƏR
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS
AZƏRBAYCANIN TRANZİT POTENSİALININ İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU
MAGISTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ PROQRAMI
EKOLOGİYA VƏ HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN MÜHAFİZƏSİ: NAİLİYYƏTLƏR, PROBLEMLƏR
RİYAZİYYATIN FUNDAMENTAL PROBLEMLƏRİ VƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARIN TƏHSİLDƏ TƏTBİQİ
İQTISADİ TƏHLÜKƏSİZLİK: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ VƏTEXNOLOGİYALAR: NAİLİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
MAGİSTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az