Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


SÜNİ İNTELLEKT VƏ ONUN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
DÖVLƏTLƏRARASI İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ TÜRK DÜNYASI: İCTİMAİ, İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI VƏ ÖLKƏNİN SİYASİ, SOSİAL-İQTİSADİ, MƏDƏNİ İNKİŞAFI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASI YOLLARI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
RİYAZİYYATIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ YENİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI IV RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XXI RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
CƏMİYYƏTƏ İNTEQRASİYA VƏ SOSİAL ADAPTASİYA: NƏZƏRİ VƏ PRAKTİK ASPEKTLƏR
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ
ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS
AZƏRBAYCANIN TRANZİT POTENSİALININ İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU
MAGISTRANTLARIN XX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ PROQRAMI
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az