Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Kimya və biologiya | Neft kimyası və kimya mühəndisliyi
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi
Kafedra 1971-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Kafedraya 1971-1973-cü illərdə k.e.n., Ş.S.Şeqol, 1973-1979-cu illərdə k.e.d., professor O.A.Nərimanbəyov, 1979-1987-ci illərdə k.e.d., professor R.A.Sultanov rəhbərlik etmişdir. 1987-ci ildən kafedranın müdiri, k.e.d., professor Ə.Ə.Ağayevdir.
Kafedrada 4 professor, 10 dosent, 3 baş müəllim və 3 assistent çalışır.
Kafedranın əməkdaşları
1. Ağayev Əkbər Əli kafedra müdiri, professor
2. Aşurov Dursun Əhməd, professor
3. Ramazanov Qafar Əbdüləli, professor
4. Quliyev Abasqulu Məmməd, professor, AMEA-nın müxbir üzvi
5. Muradov Mahal Mayıl, dosent
6. Bayramov Qorxmaz Kərim, dosent
7. Tarverdiyev Şəmsəddin Əbil, dosent
8. Rüstəmov Kamal Murtuza, dosent
9. Quliyev Telman Dadaş, dosent
10. Mütəllimova Kifayət Mənsum, dosent
11.Şahtaxtinskaya Pəri Turabxan, dosent
12. Qarayeva İradə Eyvaz, dosent
13. Nəzərova Müşgünaz Kiçmirzə, dosent
14. Hətəmov Mətləb Murtuz, dosent
15. Nəsirova İradə Məmməd, baş müəllim
16. Mustafayeva Nailə Abdulla, baş müəllim
17. Əbdüləzimova Zəminə Ülkər, baş müəllim
18. Abuşova Ziyafət Bəhrəm, assistent
19. Əhmədov Elnur Nofəl, assistent
20. Şirinov Pənah Məhəmməd assistent
21. Məmmədova Samirə Bəhram, laboratoriya müdiri
22. Süleymanova Əsli Ağalar, laboratoriya müdiri
23. Əhmədova Almaz Məhəmməd, baş laborant
24. Yusifli Fəridə Xaləddin, baş laborant
25. Hüseynova Afaq Nəriman, baş laborant
26. Mirzəyeva Dilbər Fehruz, laborant
27. Rzaxanova Sevinc İsabala, laborant
28. Həsənova Tamara Şamxal, laborant
29. Osmanova Dilbər Həsən, laborant
30. Qarayeva Şəbnəm Həmid, laborant
31. Yusifova Zümrüd Fəxrəddin, laborant
32. Mustafayeva Xalidə Mehti, preparator
33. Abbasova Nəcibə Sabir, preparator
Kafedranın nəzdində olan Tətbiqi kimya elmi -tədqiqat laboratoriyası
1. Hətəmov Mətləb Murtuz, laboratoriya müdiri
2. İmaməliyev Ağalar Bəylər, baş elmi işçi
3. Şahgəldiyev Fizuli Xanəli, elmi işçi
4. Abdullayeva Minayə Bilal, elmi işçi
5. Abilova Ləman İsmi, elmi işçi
6. Səfərova Gülgün Mehman, baş laborant
Kafedrada elmlər doktoru proqramı üzrə 4 doktorant, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 4 doktorant və 6 dissertant, həmçinin 29 magistrant elmi işlə məşğul olur.
1.Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər
050641-Kimya mühəndisliyi, 050504–Kimya, 050112–Kimya və biologiya müəllimliyi və 050606- Neft-qaz mühəndisliyi ixtisasları üzrə
1. Kimya texnologiyası
2. Neftin kimyəvi emalı
3. Neft kimyası
4. Əsas üzvi sintez
5. Tətbiqi elektrokimya
6. Elektrokimyanın əsasları
7. Nanokimya.
8. Üzvi maddələr istehsalının nəzəri əsasları
9. Ümumi kimya texnologiyası
10. Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası
11. Nəzəri elektrokimya.
12. Üzvi maddələr istehsalının kimyəvi texnologiyası
13. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası
14. Sahə avadanlığı və layihələndirmənin əsasları
15. Əmtəə neft-kimya məhsulları
16. Zərif üzvi sintez
17. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası
18. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
19. Kompozisiya materiallarının kimyası
20. Analitik kimya
21. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası və fizikası
22. Metalların korroziyası və mühafizəsi
23. Kimya sənayesinin proses və aparatları -1
24. Kimya sənayesinin proses və aparatları -2
25. Neft –qaz quyularının qazılması texnikası və texnologiyası.
26. Neft-qaz yataqlarının işlənməsi.
27. Neft və qazın quyu ilə çıxarılma texnologiyası
28. Neft və qaz quyularının tamamlanması
29. Neft və qazın yığılması və nəqlə hazırlanması.
30. Neft və qazın çıxarılması nəqli və emalı prosesində istifadə olunan avadanlıqlar
31. Neft və qazın nəqli və saxlanma texnologiyası
32. İstismar quyuları və avadanlıqlarının korroziyadan mühafizəsi texnologiyası
33. Neft və qazın fiziki emal texnologiyası
34. Nanotexnologiya
35. Qazma məhlulları və onların hazırlanmasında istifadə olunan kimyəvi reagentlər
36.Çıxarılan neftin susuzlaşdırılması, duzsuzlaşdırlası və stabilləşdirilməsi
Magisrtura pilləsi üzrə fənlər
İxtisas: 060504 - Kimya
İxtisaslaşma-Neft kimyası
1. Kimyanın (sаhələr üzrə) tаriхi və metodologiyası
2. Kimyanın (sаhələr üzrə) müаsir prоblеmləri
3. Nеft və qаzın коmplекs еmаlının еlmi əsаslаrı
4. Nеft və qаzın еmаlı prоsеslərinin tеrmоdinаmiкаsı
5. Nеft və qаz əsаsındа tехniкi əhəmiyyətli mаddələrin sintеzi
6. Nеft və qаz еmаlı prоsеslərində каtаlizаtоrlаrın sеçilməsi və hаzırlаnmаsının еlmi əsаslаrı
7. Nеft məhsullаrı üçün аşqаrlаr
8. Nеft və qаz еmаlındаn аlınаn məhsullаr və оnlаrın кеyfiyyətini yахşılаşdırmа üsullаrı
9. Nеft qаlıqlаrının еmаlının əsаslаrı
10. Neft məhsullarının təmizlənməsi üsulları
11. Alternativ enerji mənbələri
12. Nanotexnologiyanın əsasları
İxtisas: 060504 - Kimya
İxtisaslaşma - Elektrokimya
1. Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
2. Kimyanın (sahələri üzrə) müasir problemləri
3. Tətbiqi еlекtrокimyа
4. Qеyri-üzvi mаddələrin еlекtrокimyəvi sintеzi
5. Üzvi mаddələrin еlекtrокimyəvi sintеzi
6. Nəzəri еlекtrокimyа
7. Qаlvаnоtехniка
8. Hаlоgеn üzvi birləşmələrin еlекtrоsintеzi
9. Кimyəvi cərəyаn mənbələri
10. Ərintilərin elektrokimyası
11. Elektrokimyəvi analiz
12. Nanotexnologiyanın əsasları
13. Mеtаllаrın коrrоziyаsı və mühаfizəsi
İxtisas: 060504 - Kimya
ixtisaslaşma -Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası
1. Kimyanın (sаhələr üzrə) tаriхi və metodologiyası
2. Kimyanın (sаhələr üzrə) müаsir prоblеmləri
3. Pоlimerlərin sintezi və tədqiqi
4. Коmpozisiya mаtеriallarınn kimyası
5. Tеrmоreaktiv polimerlər kimyası
6. Oliqomerlər əsasında kompozisiya materiallarının kimyası
7. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasının seçilmiş bəhsləri
8. Pоlimerlərin fiziki kimyası
9. Pоlimerlərin kimyəvi mоdifikasiyası
10. Tеrmоplastik pоlimerlər
11. Mоnomerlər kimyası
12. Xüsusi təyinatlı polimerlər kimyası
13. Nanotexnologiyanın əsasları
İxtisas: 060504 - Kimya
İxtisaslaşma - Analitik kimya
1. Kimyanın (sаhələr üzrə) tаriхi və metodologiyası.
2. Kimyanın (sаhələr üzrə) müаsir prоblеmləri
3. Аyırma və qаtılaşdırma mеtodları
4. Nümunə çəкisinin götürülməsi və оn
5. Аnalitik kimyada kompleks birləşmələrin tətbiqi
6. Mаddə mоnitоrinqi
7. Yеyinti məhsullarının аnаlizi
8. Xromotoqrafik analiz
9. Ölçmə texnikası
10. Optiki analiz metodları
11. Elektrokimyəvi analiz üsulu
12. Nadir elementlərin analizi
13. Nanotexnologiyanın əsasları
İxtisas: - 060504 Kimya. Kompozisiya materialları kimyası
İxtisaslaşma – Kompozisiya materialları kimyası
1. Kimyanın (sаhələr üzrə) tаriхi və metodologiyası
2. Kimyanın (sаhələr üzrə) müаsir prоblеmləri
3. Polimer kompoziyası materialları
4. Pоlimer sintezi
5. Lak-boya materialları
6. Polimer örtüklər
7. Polimer kompozisiyalarının inqrediyentləri
8. Polimerlərin kimyəvi modifikasiyası
9. Oliqomerlər əsasında kompoziya materialları
10. Polimer sorbentlər
11. Plastik kütlələr
12. YMB kimyasının seçil.bəhsləri
13. Nanotexnologiyanın əsasları
İxtisas: 060641 - Kimya mühəndisliyi
İxtisaslaşma - Polimerlərin kimyəvi texnologiyası
1. Polimerlər və oliqomerlər əsasında alınan kompozisiya materiallarının kimyası və texnologiyası
2. Nanotexnologiyanın əsasları
3. Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
4. Kimyanın (sahələri üzrə) müasir problemləri
5. Monomerlər kimyası və texnologiyası
6. Polimerlərin fiziki kimyası
7. Elastomerlərin kimyası və texnologiyası
8. Reaktoplastların kimyəvi texnologiyası
9. Polimerlərin modifikasiyasının fiziki-kimyəvi əsasları
10. Yüksəkmolekullu birləşmələrin istehsalının kimyası və texnologiyası
11. Plastik kütlələrin kimyəvi texnolgiyası
12. Xüsusi təyinatlı polimerlərin sintezi və tədqiqi
13. Polimerlər və oliqomerlər əsasında alınan kompozisiya materiallarının kimyası və texnologiyası
İxtisas: 060641 - Kimya mühəndisliyi
İxtisaslaşma - Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası
1. Kimyanın (sahələri üzrə) tarixi və metodologiyası
2. Kimyanın (sahələri üzrə) müasir problemləri
3. Nanotexnologiyanın əsasları
4. Əsas üzvi sintez prosesləri üçün katalizator sintezi və onların istifadə prinsipləri.
5. Səthi aktiv maddələrin sintezi, kimyası və texnologiyası
6. Çoxfunksiyalı aşqarların, plastifikatorların alınma və istifadə yolları.
7.Təbii, qaz, kondensat, səmt və neft emalı qazlarının üzvi sintezdə istifadəsi
8. Aromatik birləşmələrin kimyası və texnologiyası.
9. Kimyəvi texnoloji proseslərin optimallaşdırılması.
10. Fenolların kimyəvi texnologiyası
11. Layihə menecmenti
12. Üzvi maddələr istehsalının nəzəri əsasları
13. Təbii qaz emalı. Sintez qaz sənayesi
Kafedranın elmi istiqaməti 2314.01-Neft kimyası. Alkilaromatik aminlərin və alkilfenolların, oktan ədədini qaldıran efirlərin səmərəli alınma üsullarının tədqiqi və işlənib hazırlanması. 2304.01- Makromolekullar kimyası. Doymamış tsiklik asetalların tsiklin açılması ilə polimerləşməsi.
Kafedrada son 5 ildə 8 dərslik və dərs vəsaiti, 6 metodiki göstəriş, 87 məqalə (27-i xaricdə) 130 məruzə tezisi (20-i xaricdə) nəşr edilmişdir. Bakalavriat pilləsində tədris olunan 45 fənnin, magistratura səviyyəsində isə keçirilən 84 fənnin proqramları və sillabusları hazırlanıb çap olunmuşdur. 3 Azərbaycan patenti və 4 Avrasiya patenti alınmışdır.
Kafedra AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Polimer Materiallar İnstitutu, Rusiya Elmlər Akademiyasının N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutu, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, V.A.Belov adına Metal-Polimer Sistemlərin Mexanikası İnstitutu (Belorus, Qomel şəh.) Pakistanın Mehran Universiteti, Türkiyənin 19 Mayıs Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin müvafiq laboratoriya və kafedraları ilə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı (16.11.2012) ilə iki əməkdaşımız (prof. Ə.Ə.Ağayev və prof.
Q.Ə.Ramazanov) “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 3 əməkdaşımız (prof. D.Ə.Aşurov, dos. T.D.Quliyev və dos.M.M.Muradov) Təhsil Nazirliyi “Qabaqcıl Təhsil işçisi” döş nişanına, 2 əməkdaşımız isə (prof. Ə.Ə.Ağayev, dos. Ş.Ə.Tarverdiyev) Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanlarına layiq görülmüşlər. Digər əməkdaşlarımız da (dos. M.K.Nəzərova, dos. K.M.Mütəllimova, dos. Q.K.Bayramov, dos. İ.E.Qarayeva, b.m. İ.M.Nəsirova) səmərəli elmi-pedoqoji fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Komitəsi və universitet xətti ilə fəxri fərmanlar almışlar. Dos.T.D.Quliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az