Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

 Sumqayıt Dövlət Universitetində 2023/2024-cü tədris ilində ödənişli əsaslarla təkrar ali təhsil almaq istəyənlər üçün müsahibə sualları

 
Psixologiya ixtisası üzrə müsahibə sualları
1. Bir elm kimi psixologiya nə vaxt formalaşmışdır?
2. Dünyada ilk psixoloji elmi-tədqiqat laboratoriyasının əsasın kim qoymuşdur?
3. Dünyada ilk psixoloji elmi-tədqiqat laboratoriya nə zaman yaranmışdır?
4. Psixi inkas nədir?
5. Əşya və hadisələrin ayrı-ayrı xassələrinin hiss orqanlarına bilavasitə təsiri zamanı əks olunması prosesi necə adlanır?
6. İlk dəfə temperament kimin tərəfindən təsvir edilmişdir?
7. Fərdin anadan olandan ölümünə qədər olan inkişaf prosesi necə adlanır?
8. Biheviorizmə görə psixologiyanın predmeti nədir?
9. Temperamentin hansı növləri vardır?
10. Ümumi psixologiyanın başlıca tədqiqat metodları hansılardır?
11. Psixi proseslərin təsnifatını verin.
12. Dərketmə proseslərini sadalayın.
13. Dərketmənin hansı səviyyələri fərqləndirilir?
14. Psixoanalitik təlimin banisi kimdir?
15. Biheviorizmin nümayəndələrini sadalayın.
16. Müasir psixologiyanın başlıca məktəblərini sadalayın.
17. Psixika sözünün mənşəyini bildirin.
18. Bir elm kimi psixologiyanın inkişaf mərhələlərini sadalayın.
19. Bir elm kimi psixologiyanın predmeti haqqında təsəvvürləri səsləndirin.
20. İntrospeksiya metodunun mahiyyəti nədir?
21. Hissi idrakla rasional idrak arasında fərq nədədir?
22. Hissi idrak prosesləri hansılardır?
23. Rasional idrak prosesləri hansılardır?
24. Z. Freydə görə, psixikanın strukturuna hansılar daxildir?
25. Dünyada ilk psixoloji elmi-tədqiqat laboratoriyası harada yaradılmışdır?
26. Analizator və onun strukturu haqqında məlumat verin.
27. Analizatorların növlərini sadalayın.
28. Şüur haqqında məlumat verin.
29. A. Maslounun tələbatlar piramidası haqqında məlumat verin.
30. K. Yunqun psixoloji baxışları haqqında məlumat verin.
31. Eksteriorizasiya və interiorizasiya nə deməkdir?
32. psixi innkasın səviyyələrini sadalayın.
33. “Qeyri-şüuri” anlayışı hansı psixoloji təlimə aiddir?
34. “Mən-konsepsiya” haqqında məlumat verin.
35. İntellekt haqqında məlumat verin.
36. İQ nədir?
37. Temperament nəzəriyyələrini sayın.
38. Duyğu hədləri haqqında məlumat verin.
39. Şəxsyyətin inkişaf mərhələrini sadalayın.
40. Yaddaşın növlərinin təsnifatını verin.
41. Dərketmə prosesi kimi diqqəti xarakterizə edin.
42. Ünsiyyət strategiyalarını sadalayın.
43. Dərketmə prosesi kimi nitqi xarakterizə edin.
44. Dərketmə prosesi kimi qavrayışı xarakterizə edin.
45. Duyğuların təsnifatını verin.
46. Dərketmə prosesi kimi təfəkkürü xarakterizə edin.
47. Təfəkkür proseslərini sadalayın.
48. Strukturalizm və funksionalizm arasında fərq nədədir?
49. humanist psixlgiyanın mahiyyətini və nümayəndələrini səsləndirin.
50. Reseptorlar haqqında məlumat verin.
51. Nitqin növlərinin təsnifatını verin.
52. Duyğu ilə hiss arasında fərqi izah edin.
53. İlk psixoloji testlərin müəllifi kimdir?
54. Azərbaycanda ilk psixoloji tədqiqat laboratoriyasını kim yaratmışdır?
55. Münaqişənin psixoloji mahiyyəini açıqlayın.
56. Münaqişə strategiyalarını sadalayın.
57. Psixi və fizioloji proseslər arasında münasibətə yanaşmaları səsləndirin.
58. Azərbayanda psixoloji fikirin inkişaf tarixi haqqında məlumat verin.
59. Xarakter və onun aksentuasiyası haqqında məlumat verin.
60. Duyğular və qavrayışlar arasında fərqi izah edin.
 
 
Tarix ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. Manna dövləti
2. Atropatena və Albaniya dövlətləri 
3. Ərəb işğalına qarşı azadlıq mübarizəsi. Babək
4. Azərbaycan Eldənizlər dövləti
5. Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri
6. Azərbaycan Səfəvi dövləti
7. Azərbaycan Nadir şahın hakimiyyəti və xanlıqlar döv­ründə
8. Çarizmin Şimali Azərbaycanda müs­təm­ləkəçi siyasəti
9. Cənubi Azərbaycan
10. Azərbaycan Xalq Cümhuriy­yəti
11. Azərbaycan 1969-1980-cı illərin birinci yarısında
12. Azərbaycanın dövlət müstəqil­liyinin bərpası
13. H. Əliyevin siyasi   rəhbər­liyə qayıdışı
14. İ. Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın xarici siyasət kursu
15. II Qarabağ müharibəsi və onun nəticələri
16. Ümumi tarixin dövrləşməsi problemi
17. Arxeologiya və etnoqrafiyanın predmeti, məqsəd və vəzifələri
18. Monqol işğalları və onun nəticələri
19. Hindistanda kasta sistemi
20. Yaponiya “möcüzəsi”
21. Patrisilərlə Plebeylərin mübarizəsi
22. Misir heroqliflərinin tədqiqi
23. İran-Yunan müharibələri
24. Orta əsrlərdə Avropada Reformasiya hərəkatları
25.Konstantinopolun türklər tərəfindən fəth olunması
26.Türküstan tarixi-coğrafi anlayışı
27.Yeni dövrdə Avropa ölkələrində burjua inqilabları
28.Türk Dövlətləri Təşkilatı
29.I və II Dünya müharibələrinin tarixi nəticələri, dərsləri
30.XXI əsrin əvvəllərində Yaxın və Orta Şərqdə cərəyan edən hadisələr
 
Sosial iş ixtisası üzrə müsahibə sualları
1. Sosial işin mahiyyəti
2. Sosial işin predmeti
3. Sosial işin obyekti və subyekti
4. Sosial işçilər kimə kömək göstərməlidir
5. Müasir dünyada sosial işin mahiyyəti
6. Sosial dəstəyin və yardımın strukturu
7. Sosial işin əsas anlayışları
8. Mərhəmət sosial iş kateqoriyası kimi
9. Fərdin cəmiyyətə adaptasiyası fenomeni
10. Sosial iş üzrə mənəvi-etik prinsiplərin qurulması
11. Sosial işdə davranışın mahiyyəti
12. Praktiki sosial işin mahiyyəti
13. Sosial iş mütəxəssisinin ünsiyyət və vərdişləri
14. işin etik standartları
15. Sosial əməkdaşlığın mahiyyəti
16. Sosial əməkdaşlığın beynəlxalq aspektləri
17. Sosial problemlərin həllində beynəlxalq əməkdaşlıq
18. Əlillik anlayışı və onun mahiyyəti
19. Əlillik probleminin həll edilməsi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq
20. Fərdlərdə sosial işdə etik prinsiplərin mahiyyəti
21. Ailələrlə sosial işdə etik prinsiplərin mahiyyəti
22. Ailənin mahiyyəti və funksiyaları
23. Qruplarla sosial işdə etik prinsiplərin mahiyyəti
24. Ahıllarla sosial işdə etik prinsiplərin mahiyyəti
25. Uşaqlarla sosial işdə etik prinsiplərin mahiyyəti
26. Gənclər xüsusi sosial demoqrafik qrup kimi
27. Gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası və gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri
28. Sosial qarşılıqlı təsir anlayışı, sosial qarşılıqlı təsirin növləri və formaları
29. Sosial profilaktikanın və sosial terapiyanın mahiyyəti
30. Sosial reabilitasiyanın və sosial adaptasiyanın məzmunu
 
 
Maliyyə ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. Dövlət maliyyəsinin mahiyyəti və yaranma tarixi
2. Dövlət maliyyəsinin əhatə dairəsi və funksiyaları
3. Dövlətin maliyyə siyasətinin əhəmiyyəti və məqsədləri
4. Dövlətin maliyyə siyasətinin əsas növləri, tərkib elementləri və həyata keçirilməsi prinsipləri
5. Dövlətin maliyyə siyasətinin strateji və operativ idarəetmə strukturu
6. Dövlət maliyyə sisteminin mahiyyəti, strukturu və əsas həlqələri
7. Dövlət maliyyə sisteminin əsas vəzifələri və maliyyə resursları
8. Dövlət maliyyəsinin idarə olunmasının əsasları və məzmunu
9. Dövlət maliyyəsinin idarə olunma mərhələləri, proqnozlaşdırılma və planlaşdırmanın prinsipləri
10. Dövlət maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti, funksiyaları və prinsipləri
11. Dövlət maliyyə nəzarətinin növləri və metodları
12. Dövlət maliyyə nəzarətinin təşkilatı əsasları, auditor nəzarəti
13. Dövlət büdcəsi anlayışı və təşkili xüsusiyyətləri
14. Büdcə sisteminin formalaşması və onun təşkili prinsipləri
15. Dövlət büdcəsi və onun maliyyələşdirmə mənbəyi kimi rolunun qiymətləndirilməsi
16. Büdcə siyasəti, təsnifatı və onların tənzimlənməsi xüsusiyyətləri
17. Büdcənin təhlili
18. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirləri və növləri
19. Gəlirlərin büdcələr arasında bölüşdürülməsi
20. Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsi xərclərinin mahiyyəti və təsnifatı
21. Xərclərin bqdcə həlqələri arasında bölüşdürülməsi
22. Azərbaycan Respublikasının məqsədli büdcə fondları
23. Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları. Dövlətin fiskal siyasəti
24. Bələdiyyə maliyyəsinin nəzəri əsasları, idarə edilməsivə tətkib elementləri
25. Bələdiyyə maliyyəsinin funksiya və prinsipləri
26. Dövlət kreditinin mahiyyəti, növləri və funksiyaları
27. Dövlət borclarının sosial-iqtisadi mahiyyəti və formaları
28. Büdcədənkənar fondların məzmunu, vəzifələri və maliyyələşdirilmə mənbələri    
29. Dövlət sığorta münasibətləri və onların tənzimlənməsi xüsusiyyətləri
30. Müəssisə və təşkilatların maliyyə münasibətlərinin təşkili xüsusiyyətləri
 
         
 
Mühasibat ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. Uçotun yaranma tarixi, mahiyyəti və ümumi prinsipləri
2. Təsərrüfat uçotun növləri, xüsusiyyətləri və tətbiq olunan ölçülər
3. Mühasibat uçotunun mahiyyəti, tətbiqinin iqtisadi əhəmiyyəti
4. Mühasibin əsas vəzifələri
5. Maliyyə hesabatlarının elementləri, tanınması və qiymətləndirilməsi
6. Mühasibat uçotu üzrə hesablar planının təyinatı və konseptual əsasları
7. Mühasibat uçotu hesablar planının məzmununa görə qruplaşdırılması
8. Maliyyə bərabərliyini əhatə edən qanunauyğunluq
9. Müxabirləşmə və ikili yazılışın mahiyyəti
10. Ananlitik və sintetik uçotun əhəmiyyəti, dövriyyə cədvəlini hazırlanması mexanizmi
11. Mühasibat sənədlərinin təsnifatı, tərtibi və sənədləşmə işinin aparılması xüsusiyyətləri
12. Kapitalın saxlanılması və mənfəətin tanınması konsepsiyaları
13. Gəlirlərin və xərclərin müəyyənləşdirilməsi, tanınması
14. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydası
15. Mühasibat balansının tərtibi və göstəricilər üzrə şərhi
16. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tərtibi
17. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın tərtibi
18. Mənfəət (zərər) haqqında hesabatın tərtibi
19.Torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas vəsait) təsnifatı,tanınma meyarları və qiymətləndirilməsi
20.Torpaq, tikili və avadanlıqların (əsas vəsait) balans dəyərinin müəyyən edilməsi və amortizasiya olunma xüsusiyyətləri
21. Qeyri-maddi aktivlər üzrə informasiyaların açıqlanması, onların tanınması və qiymətləndirilməsi
22. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası və hərəkətinin uçotu
23. Əvəzləşdirilən vergilər və onların mahiyyəti
24. Ehtiyatların mahiyyəti, təsnifatı və maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsi
25. Pul vəsaitləri haqqında anlayış, onların uçotu xüsusiyyətləri
26. Kapital üzrə uçot məlumatlarının müəyyən olunması
27. Əmək münasibətləri və işci heyəti ilə hesablaşmaların uçotu
28. Uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklər
29. Gəlir və xərclər üzrə uçotun aparılması xüsusiyyətləri
30. Maliyyə nəticələrinin müəyyən olunması və uçotu xüsusiyyətləri
 
 
İqtisadiyyat ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. İqtisadiyyat fənninin predmeti, metodu və funksiyaları
2. İqtisad elminin tarixi inkişaf mərhələləri
3. Nemət, tələbat və resurslar
4. İstehsal amilləri bazarında qiymətin əmələ gəlməsi: torpaq bazarı
5. İqtisadi sistemin tipləri
6. İctimai istehsal və onun tərəfləri. Məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri
7. İstehsal amilləri və amil gəlirlərinin bölgüsü nəzəriyyəsi
8. Mülkiyyət münasibətləri
9. Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun formaları
10. Bazar: mahiyyəti, növləri, rolu
11. Bazar iqtisadiyyatı: mahiyyəti, əsas cəhətləri, obyekti, subyektləri
12. Tələb və ona təsir göstərən amillər
13. Təklif və ona təsir göstərən amillər
14. Tələbin elastikliyi
15. Təklifin elastikliyi
16. Bazar tarazlığı
17. Qiymət və qiymətəmələgəlmənin əsasları
18. İstehsal amilləri bazarında qiymətin əmələ gəlməsi: kapital bazarı
19. Rəqabət və bazar hökmranlığı
20. İstehsal amilləri bazarında qiymətin əmələ gəlməsi: əmək bazarı
21. Mikroiqtisadi sistemdə firma
22. Firmanın rəqabət davranışı: istehsal xərcləri
23. Mənfəət və rentabellilik
24. Fərdi təkrar istehsal
25. Bazarda istehlakçı davranışı
26. Firmanın təkmil rəqabət bazarında davranışı
27. İnhisar şəraitində firmanın davranışı
28. Firmanın qeyri-təkmil rəqabət bazarında davranışı
29. Bazarın iflası nəzəriyyəsi
30. Mikroiqtisadiyyatda qeyri-müəyyənlik və risklər
 
 
Riyaziyyat ixtisası üzrə müsahibə sualları
Riyazi analiz fənni üzrə
1. Çoxluq anlayışı. Çoxluqlar üzərində əməllər.
2. Ardıcıllıq haqqında əsas anlayışlar.
3. Ardıcıllığın limiti.
4. Məhdud və qeyri-məhdud ardıcıllıqlar.
5. e ədədi və natural loqarifm. Alt ardıcıllıqlar.
6. Funksiyanın limiti. Görkəmli limitlər və onların nəticələri.
7. Funksiyanın kəsilməzliyinin tərifi.
8. Funksiyanın kəsilmə nöqtələrinin təsnifatı.
9. Funksiyanın nöqtədə törəməsi.
10. Cəmin, hasilin və nisbətin törəməsinin hesablanma qaydası.
11. Əsas elementar funksiyaların törəmələri.
12. Yüksək tərtibli törəmələr.
13. Funksiyanın diferensialı.
14. Diferensialların hesablanma düsturları.
15. Yüksək tərtibli diferensiallar.
16. Diferensial hesabının əsas teoremləri.
17. Qeyri-müəyyənliklərin açılışı üçün Lopital qaydası.
18. Funksiyanın ekstremumu.
19. Funksiyanın qabarıqlığı və çöküklüyu. Əyilmə nöqtələri.
20. İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqralın tərifi.
21. Qeyri-müəyyən inteqralın sadə xassələri.
22. Əsas inteqrallar cədvəli. İnteqrallama üsulları.
23. İnteqral cəmi və müəyyən inteqralın tərifi.
24. Müəyyən inteqralın əsas xassələri. Nyuton-Leybnis düsturu.
25. Müəyyən inteqralın hesablanma üsulları.
 
Cəbr fənni üzrə
1. Cəbri əməl və onun növləri və xassələri
2. Cəbri strukturlar və onların klassik növləri
3. Qrup və onun aksiomları
4. Halqa və onun aksiomları
5. Meydan və onun aksiomları
6. Kompleks ədədlərin müstəvinin nöqtələri kimi təyini və onlar üzərində əməllər.
7. Kompleks ədədlər üzərində əməllərin xassələri.
8. Kompleks ədədin triqonometrik şəkli. Arqument və modul anlayışı.
9. Triqonometrik şəkildə kompleks ədədlər üzərində əməllər.
10. Kompleks ədədin modulunun xassələri.
11. Qoşma kompleks ədədlər və onlar üzərində əməllərin xassələri.
12. Kompleks ədədin qüvvətə yüksəldilməsi üçün Muavr düsturu.
13. Kompleks ədədlərdən kök alınması.
14. Matrislərin toplanması və ədədə vurulması və onların xassələri.
15. Matrislərin vurulması və onun xassələri.
16. Düzbucaqlı matrislərin vurulması.
17. Matrislərin transponirə olunması və onun xassələri.
18. Yerdəyişmələr və onların sayı haqqında teorem.
19. Yerdəyişmələrdə inversləri və onun cütlüyü
20. Əvəzləmələr və onların vurulması və onların xassələri.
21. Determinantların minorları və cəbri tamamlayıcıları və onların hasili haqqında teorem
22. Determinantların sətir və sütun elementlərinə görə ayrılışı.
23. Determinantların hesablanması üçün Laplas teoremi.
24. Verilən kvadrat matrisə tərs matris anlayışı. Cırlaşan və cırlaşmayan matrislər
25. Matrisin tərsinin varlığı haqqında zəruri və kafi şərt
 
Elektrik və elektronika mühəndisliyi və Energetika mühəndisliyi ixtisasları üzrə müsahibə sualları
1. Kirxhof qanunları.
2. Om qanunu.
3. Cərəyan şiddəti və onun vahidi.
4. Gərginlik və onun vahidi.
5. Elektrik enerjisinin istehsalı.
6. Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması.
7. Transformatorların növləri.
8. Ənənəvi və qeyri - ənənəvi enerjinin istehsalı texnologiyaları.
9. Enerji resursları.
10. Sabit və dəyişən cərəyan.
11. Ttansformatorun quruluşu və iş prinsipi
12. Qısa qapalı rotorlu asinxron mühərrikin quruluşu və iş prinsipiЙ
13.Faza rotorlu asinxron mühərrikin quruluşu və iş prinsipi
14. Müstəqil təsirlənən sabit cərəyan mühərrikin quruluşu və iş prinsipi
15. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikin quruluşu və iş prinsipi
16. Ardıcıl təsirlənən sabit cərəyan mühərrikin quruluşu və iş prinsipi
17. Sinxron mühərrikin quruluşu və iş prinsipi
18. Asinxron mühərrikin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi
19. Sabit cərəyan mühərrikin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi
20. Sinxron mühərrikin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi
21. Elektromaqnit relelər
22. Sabit cərəyan kontaktorları
23. Dəyişən cərəyan kontaktorları
24. Maqnit işəburaxıcıları
25. Avtomatik hava açarları
26. İdarə olunmayan bir fazalı düzləndiricilər
27. İdarə olunan bir fazalı düzləndiricilər
28. İdarə olunmayan üç fazalı düzləndiricilər
29. İdarə olunan üç fazalı düzləndiricilər
 
 
İnformasiya texnologiyaları ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. İnformasiya texnologiyasının konsepsiyası və struktur xüsusiyyətləri
2. İnformasiya texnologiyalarının təsnifatı
3. İnformasiya sistemləri
4. İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması
5. İnformasiyanın kodlaşdırılmasının növləri , kodlaşdırma sistemləri
6. Say sistemləri. Ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi
7. Kompüter texnikasının nəsilləri, kompüterlərin təsnifatı
8. Kompüterlərin arxitekturası və strukturu, Neyman prinsipi.
9. İnformasiya idarəetmə sisteminin əsas avadanlıqları
10 . Neyman arxitekturalı kompüterlərin mərkəz və periferiya hissələri
11. İnformasiyanın idarə edilməsinin proqram təminatı
12. Əməliyyat sistemləri, təsnifatı, interfeysinin növləri
13. Servis proqramları, Utililər, Arxivatorlar, Antiviruslar
14. Verilənlər bazası
15. Verilənlərin struktur modelləri
16. İnformasiyanın təqdim edilməsinin metod və formaları
17. İnformasiya mübadiləsinin mahiyyəti
18. Kompüter şəbəkələri
19. Lokal kompüter şəbəkələrinin topologiyaları
20. İnternetdə informasiya mübadiləsinin təşkili
21. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktuallığı, təhlükələrin təsnifatı
22. İnformasiya mühafizəsinin metodları
23. İnformasiyanın emalı sistemləri.
24. Məsələlərin kompüterdə həll mərhələləri
25. Alqoritmin əsas xassələri və təsvir üsulları, alqoritmin tipləri
25. Proqramlaşdırmanın əsasları və səviyyələri
26. Sistem və tətbiqi proqram təminatı
27. Altproqramlar,vəzifələri və     müxtəlif proqramlaşdırma dillərində təsnifatı
28. Funksiya və prosedurların   təsnifatı
29. Proqram təminatının klassifikasiyası, tipləri və strukturu
30. Qrafiki redaktorlardan istifadə etməklə təsvirlərin alınması
 
 
Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
1. “Siqnal”, “Məlumat”, “İnformasiya” terminlərinin izahını verin.
2. İnformasiyanın ölçülə bilən kəmiyyət olduğunu əsaslandırın.
3. Analoq, diskret, təsadüfü və rəqəm siqnal anlayışlarına aydınlıq gətirin.
4. Analoq siqnalı rəqəm siqnala neçə çevirdilir və bu məqsədlə hansı qurğu istifadə olunur?
5. Onluq say sistemində verilmiş 21 ədədini, onaltılıq, səkkizlik və ikilik say sistemlərində ifadə edin.
6. Kompüterdə ikilik say sistemindən istifadə olunmasının hansı üstün cəhətləri var? Nümunələr göstərin.
7. Məntiqi əməl funksiyaları cəbri funksiyalardan nə ilə fərqlənir? İzahat verin.
8. Məntiqi funksiyalar üçün həqiqilik cədvəli nədir? Nümunə göstərin.
9. Rəqəm komparatoru nədir? Nümunə göstərin.
10. Multipleksor və demultipleksor hansı funksiyaları yerinə yetirir?
11. Trigger nədir və harada istifadə olunur?
12. Kompüter texnikasında istifadə olunan registr qurğusu nədir?
13. İmpuls sayğacı nədir və necə yaradılır?
14. Kompüterin əsas xarakteristikaları hansılardır?
15. Say sistemləri nəyə deyilir və neçə cür say sistemi var?
16. Mövqeli say sistemləri hansılardır və nə üçün mövqeli say sistemi adlanır?
17. Aşağı səviyyəli kompüter dili nədir? Nümunə göstərin və tətbiqini izah edin
18. Yüksək səviyyəli alqoritmik dillər hansılardır? Bu dillərin əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?
19. Kompüterin proqram təminatının neçə növü var? Bu növləri xarakterizə edin.
20. Mikroprosessor nədir?
21. Kompüterin əsas qurğuları hansılardır?
22. Kompüterin periferiya qurğuları hansılardır?
23. Kompüterin idarəetmə qurğuları hansıdır?
24. I nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir və element bazası hansı element hesab olunur?
25. II nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir və element bazası hansı element hesab olunur?
26. III nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir və element bazası hansı element hesab olunur?
27. IV nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir və element bazası hansı element hesab olunur?
28. V nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir və element bazası hansı element hesab olunur?
29. Qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığa görə kompüterləri hansı siniflərə bölünür?
30. Beşinci nəslin bəzi nümayəndələri də daxil olmaqla kompüterlər hansı arxitektura üzərində qurulmuşdur?
 
 
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası üzrə müsahibə sualları
 
 
1
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin (TPAİS) təyinatı, məqsədi, funksiyaları, növləri və iş rejimləri
2
TPAİS-in texniki təminatı (obyektlə əlaqə qurğuları, ölçmə cihazları və vericilər, icra mexanizmləri, rabitə xətləri və kanalları – şin sistemləri)
3
TPAİS-in riyazi təminatı (modelləşdirmə və optimal idarəetmə məsələlərinin qoyuluşu
4
Mikroprosessorlu idarəetmə sistemlərinin struktur quruluşları, əmrlər sistemi
5
Rəqəmli idarəetmə sistemlərin tipik sxemləri. Rəqəm-analoq çevriciləri və analoq-rəqəm çevriciləri.
6
Rəqəmli idarəetmə sisteminin sintezinin ümumi sxemlərinin qurulma prinsipləri
7
İstehsalatın kontrollerli idarəetmə sisteminin yaradılması
8
SCADA-nın vəzifəsi, tətbiq sahələri, iş prinsipi
9
SCADA-nın tipik iyerarxik arxitekturası
10
SCADA-nın texniki, informasiya və proqram vasitələri
11
MRP (Manufacturing Resource Planing) – müəssisə resurları
12
VBİS – verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri
13
Texnoloji prosesin planlaşdırılması məsələsi
14
İstehsalatın idarəetmə sisteminin layihələndirilməsi mərhələləri
15
Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin (PMK) vəzifəsi, tipləri və iş prinsipləri
16
İstehsalatın idarəetmə sisteminin virtual layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması (Labview)
17
İdarəetmə sisteminin məntiqi funksiyalarının proqramlaşdırılması
18
İnformasiya-ölçmə vasitələrinin tipləri, seçilməsi qaydaları və tətbiqi
19
Siqnalların Simulink paketində generasiyası
20
Avtomatik tənzimləmənin əsas növləri
21
Əsas tənzimləmə qanunları
22
Xətti – kvadratik optimal tənzimləmə sistemlərinin sintezi
23
Optimal astatik tənzimləyicinin sintezi
24
Adaptiv sistemlərin təsnifatı
25
Robast tənzimləmə sistemləri
26
İstehsalatda texniki nəzarət sistemləri
27
Texniki görmə sistemləri
28
İdarəetmə sistemində məntiqi modelləşdirmə üsulları
29
İdarəetmə alqoritminin məntiqi proqramlaşdırılması paketləri
30
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və sənayenin inteqrallaşmış kompüterləşməsi
31
Sənaye şin sistemləri. ASİ, HART, ProfiBus şin sistemləri
                                                                   
Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə müsahibə sualları
1. Kimyəvi rеаktоrlаrın təsnifаtı
2. Bərk yаnаcаğın еmаlı
3. Təbii qаzın еmаlı üsullаrı
4. Fаsiləli və fаsiləsiz prоsеslər
5. Mаyе yаnаcаqlаr
6. Nеft və оnun еmаlı
7. Hоmоgеn prоsеslər
8. Hеtеrоgеn prоsеslər
9. Ammonyak istеhsаlı
10. Kimyəvi prоsеslərin təsnifаtı
11. Nitrat turşusu istеhsаlı
12. Хаmmаlın çеvrilmə dərəcəsi və хаmmаlın sərf əmsаlı
13. Tаrаzılıq sаbiti və tаrаzılıq çıхımı
14. Minеrаl gübrələr
15. Еlеktrоkimyəvi prоsеslər. Ümumi аnlаyışlаr
16. Sulfаt turşusu istеhsаlı
17. Əsаs üzvi sintеzin əsаs məhsullаrı
18. Kаtаlitik prоsеslər
19. Elektrokimyəvi korroziyanın mexanizmi.
20. Etanolun istehsalı üsulları və xüsusiyyətləri
21. İzopropil spirtinin birbaşa hidratasiya ilə alınması
22. Parafinlərin nitrollaşması və məhsulları
23. Əsas proses və aparatların təsnifatı.
24. Kimyəvi – texnoloji proseslərin aparılma üsulları. Dövri proseslər
25. Yüksəkmolekullu birləşmələrin alınma texnologiyalarının təsnifatı
26. Yüksəkmolekullu birləşmələr istehsalının xammal mənbələri
27. Polietilenin alınma üsulları
28. Polipropilenin qurluşu, xassələri və tətbiqi
29. Müxtəlif şəraitlərdə metalların korroziyası.
30. Metalların quruluşu və onların korroziya prosesinə təsiri.
31. Daxili və xarici faktorların qaz korroziyası sürətinə təsiri.
32. Elektrokimyəvi korroziya prosesinin ümumi xarakteristikası. 
 
Neft-qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə müsahibə sualları
1. Neft-qaz sənayesinin inkişaf mərhələləri.
2. Layların neftvermə əmsalı və onun rejimdən asılılığı.
3. Qaz yataqlarının işlənməsini neft yataqların işlənməsindən fərqləndirən cəhətlər.
4. Neft yataqlarında işlənmə sisteminin asılı olduğu amillər.
5. Dağ suxurlarının növləri.
6. Quyuların qazılması məqsədi.
7. Təsnifata görə quyuların növləri.
8. Qoruyucu kəmərlərin iş prinsipi.
9. Neft və qazın nəqlə hazırlanmasının əhəmiyyəti.
10. Qazıma məhlullarının təsnifatı.
11. Korroziya elementlərinin növləri
12. Elektrokimyəvi korroziyanın mexanizmi
13. Temperaturun paylanması. Gərginliyin paylanması. Korroziya dağıntısının təsnifatı
14. Rotor qazıma üsulu ilə neft və qaz quyularının qazılması prosesinin texnologiyası    
15. Maili və üfqi qazıma texnologiyası.
16. Qazlift quyularının işə salınması
17. Quyuların mənimsənilməsi
18. Səthi aktiv maddələrin (SAM) qazıma məhluluna təsiri
19. Neft emulsiyalarının elektrik keçiriciliyi, dayanaqlılığı.
20. Neftnəqledici avadanlıqların və boru kəmərlərinin yeyilmə səbəbləri.
21. Mərkəzdənqaçma nasosların əsas xarakteristikası.
22. Neft çənlərinin təsnifatı və istismar xüsusiyyətləri. 
23. Porşenli nasosların quruluşu və iş prinsipi.
24. Qazın sıxılmasında adiobatik proses
25. Neft və qaz quyularının qazılmasında istifadə edilən qazıma avadanlıqları və alətləri
26. Buruq nasosları və qazıma şlanqları
27. Seperatorlar haqqında məlumat.
28. Neft yataqlarının işlənməsi haqqında əsas anlayışlar.
29. Neftdən suyun ayrılmasının əsas üsulları.
30. Neft və qaz çıxarılması üçün lazım olan avadanlıqlar .
31. Mexaniki qarışıqların neftin keyfiyyətinə təsiri.
32.  Neft qazlarının fiziki xassələri.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az