Əsas səhifə | Riyaziyyat | Diferensial tənliklər və optimallaşdırma
Diferensial tənliklər və optimallaşdırma
Kafedra 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedraya 2005-ci ildən fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor Fikrət Güləli oğlu Feyziyev rəhbərlik edir.
Kafedrada 2 professor, 3 dosent, 2 elmlər namizədi, 2 riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 2 baş müəllim və 1 müəllim fəaliyyət göstərir.
Kafedra əməkdaşları
1. Fikrət Güləli oğlu Feyziyev - Kafedra müdiri, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 0,5 ştat professor
2. Əkbər Comərd oğlu Məmmədov - fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
3. Bakir Məhəmməd oğlu Yusifov - fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
4. Hicran Hamlet qızı Əliyeva - riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
5. Lidiya Məmmədşah qızı Ramazanova – baş müəllim
6. Xəyalə İdris qızı Seyfullayeva – riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
7. Vüsalə Nazim qızı Nəsibzadə- assistent
8. Tahir Sədi oğlu Hacıyev - fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 0,5 ştat professor
9. Aynur Ağaş Xəlilova - laborant
10. Vüsalə Fikrət Rəhmətova – laborant
Kafedrada 4 doktorant, 2 dissertant və 10 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər
Riyaziyyat ixtisası üzrə:
1. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi
2. Analitik həndəsə
3. Diferensial tənliklər
4. Diskret riyaziyyat
5. Diferensial həndəsə və topologiya
6. Meyl edən arqumentli diferensial tənliklər
7. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları
8. Riyazi fizika tənlikləri
9. Optimal idarəetmənin riyazi nəzəriyyəsi
Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasları üzrə
1. Cəbr
2. Həndəsə
3. Adi diferensial tənliklər
4. Riyazi məntiq
5. Diferensial həndəsə və topologiya
6. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları
7. Riyazi fizika tənlikləri
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasları üzrə
1. Cəbr
2. Həndəsə
3. Riyazi məntiq
4. Adi diferensial tənliklər
5. Diferensial həndəsə və topologiya
6. Riyazi fizika tənlikləri
7. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları
Fizika ixtisası üzrə
1. Ali cəbr
2. Analitik həndəsə
3. Diferensial və inteqral tənliklər
Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə
1. Analitik həndəsə və ali cəbr
Sənaye mühəndislik ixtisası üzrə
1. Diferensial tənliklər
Magistratura pilləsi üzrə fənlər
060501 - Riyaziyyat ixtisası Diferensial tənliklər ixtisaslaşması üzrə:
1. Riyaziyyatın (diferensial tənliklərin) müasir problemləri
2. Meyl edən arqumentli diferensial tənliklər nəzəriyyəsi
3. Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələləri
4. Riyaziyyatın (diferensial tənliklərin) tarixi və metodologiyası
5. Diferensial fərq tənlikləri
6. Diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi
7. Riyazi fizikanın tərs məsələləri
8. Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi
9. Operasiya hesabı və onun diferensial tənliklərin həllinə tətbiqi
10. İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi məsələləri
11. Funksional-diferensial tənliklər nəzəriyyəsi
12. Tədqiqat üsulları
060501 - Riyaziyyat ixtisası Optimallaşdırma və optimal idarəetmə ixtisaslaşması üzrə:
1. Riyaziyyatın (optimallaşdırma və optimal idarəetmə) müasir problemləri
2. Riyazi proqramlaşdırma
3. Optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi üsulları
4. Riyaziyyatın (optimallaşdırma və optimal idarəetmə) tarixi və metodologiyası
5. Variasiya hesabı
6. Diskret sistemlərin optimal idarə edilməsi məsələləri
7. İdentifikasiya nəzəriyyəsi
8. İdarəolunma və müşahidəolunma nəzəriyyəsi
9. Paylanmış parametrli sistemlərin optimal idarə edilməsi məsələləri
10. Kombinator optimallaşdırma və mürəkkəblik nəzəriyyəsi
11. Qeyri-müəyyənlik şəraitində idarəetmə nəzəriyyəsinin elementləri
12. Tədqiqat üsulları
060509 – İnformatika ixtisası üzrə:
1. Riyazi proqramlaşdırmanın ədədi üsulları
2. Diskret riyaziyyat
3. Tədqiqat üsulları
060501 – Riyaziyyat ixtisası Hesablama riyaziyyatı ixtisaslaşması üzrə:
1. Variasiya məsələlərinin ədədi üsullarla həlli
2. Tədqiqat üsulları
Kafedranın elmi istiqamətləri:
1. Modulyar dinamik sistemlərin (MDS-lərin) modelləşdirmə, optimallaşdırma və sistem dinamikası məsələlərinin tədqiqi.
2. Toplanmış və paylanmış parametrli kəsilməz sistemlərin optimal idarə edilməsi məsələlərinin tədqiqi.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 4 kitab, 65 məqalə, o cümlədən 20 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
50 sillabus, 1 monoqrafiya, 24 fənn proqramı, 3 dərs vəsaiti və 1 metodik vəsait nəşr olunmuşdur
Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin bir sıra universitetləri (BDU, NDU, MDU, ADPU, ADNSU, ADİU, ADU və s.), AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri, Riyaziyyat və Mexanika, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutları ilə elmi əlaqələri vardır. Kafedra xarici ölkələrin bir sıra ali təhsil müəssisələri və elmi mərkəzləri − Rusiyanın Lipetsk Texniki Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrası, Dağıstan Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və kompüter elmləri fakültəsi, Belarus Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutu, Kazan Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsi, Rusiya Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Problemləri İnstitutu və Sistemli Analiz İnstitutu, Qazaxıstan Respublikasının Milli Texniki Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyətinin Ege Universiteti və Kafkas Universiteti (Kars şəhəri) ilə elmi əlaqələr saxlayır.
Təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə kafedranın əməkdaşı, dosent Məmmədov Əkbər Comərd oğlu Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllimi” fəxri adı, 1 əməkdaş Təhsil nazirinin əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl Təhsil işçisi döş nişanı”, 2 əməkdaş Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, 1 əməkdaş Təhsil İşçilərinin Azad Həmkarlar Təşkilatının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az