Əsas səhifə | Riyaziyyat | Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
1.Kafedra 9 fevral 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedraya 9 fevral 2004-cü ildən  14.07.2017-ci ilə qədər prof.Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu rəhbərlik etmişdir. 15.07.2017-ci ildən kafedraya prof.Qurbanov Nəbi Tapdıq oğlu rəhbərlik edir.
2.Kafedrada 2 professor, 5 dosent, 2 baş müəllim və 2 assistent fəaliyyət göstərir.
3.Kafedranın əməkdaşları (adları və vəzifələri): 
1.Qurbanov Nəbi Tapdıq − kaf.müd.professor
2.Qəhrəmanov Polad Fərrux−professor
3.Hüseynov Zəfər Qafar-dosent
4.Alıyev Xəlil Hacı−dosent
5.Səfərli İlqar Seyfəddin−dosent
6.Məmmədov Məhəmmədəli  Musa-dosent
7.Babacanova Vüsalə Həmzə-dosent
8.Hadıyeva Sevinc Sabir−assistent
9.Hacıyeva Günay Fikrət−baş müəllim
10.İsmayılova Günay Qəfil-baş müəllim
11.Eyvazlı Günel Mübariz-assistent
4.Kafedrada 4 dissertant, 6 doktorant və 8 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5.Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə:
1.Riyazi analiz
2.Funksional analiz
3.Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz
4.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
5.Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
6.Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
7.Hesablama üsulları
8.Hesablama riyaziyyatı
9.Tətbiqi riyaziyyat
10.Xətti diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi
11.Xətti inteqral tənliklər və onların həll üsulları
12.İnteqral çevirmələr və onların tətbiqləri
13.Xətti cəbr və riyazi analiz
14.Riyazi statistika
15.Seçmə fənn: Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri
16.Seçmə fənn: İnteqral tənliklər və onların təqribi həll üsulları
Magistratura pilləsi üzrə fənlər
1.Harmonik analiz
2.Analitik funksiyaların sərhəd məsələləri və sinqulyar inteqral tənliklər
3.Furye çevirməsi, Laplas çevirməsi və onların tətbiqləri.
4.Riyaziyyatın  müasir problemləri
5.Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası
6.Cəbri tənliklərin təqribi üsullarla həlli
7.Splayn funksiyaların tətbiqi ilə diferensial tənliklərin həlli
8.Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin təqribi həll üsulları
9.Funksiyaların konstruktiv nəzəriyyəsi
10.Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi
11.Təqribi üsulların təbiət elmləri məsələləri həllində rolu
12.Operator tənliklərin təqribi üsullarla həlli
13.Adi diferensial tənliklərin təqribi üsullarla həlli
14.Qeyri-xətti analiz
15.Qeyri-korrekt məsələlərin həll üsulları
16.Ümumiləşmiş funksiyalar
17.Ümumiləşmiş funksiyaların furye çevirmələri
18.Sinqulyar inteqrallar üçün kvadratur düsturlar və onların tətbiqləri
6.Kafedranın elmi istiqamətləri: Riyazi analizin tətbiqi məsələləri.
7.Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
166 məqalə, o cümlədən 44 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
24 sillabus, 2 monoqrafiya, 20 fənn proqramı, 7 dərs vəsaiti və 3 metodik vəsait nəşr olunmuşdur.
8.Kafedra əməkdaşlarının ali təhsil və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqəsi 
AMEA-nın Mexanika –Riyaziyyat İnstitutu, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, BDU, 
Az. Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Az. İnşaat və Memarlıq Universiteti, Xarkov  Texniki Universiteti, Həştərxan Dövlət Universiteti. 
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az