Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSIN TEZİSLƏRİ və MATERİALLARI
KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
COĞRAFİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
V TƏLƏBƏ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Biologiyanın müasir problemləri elmi konfransının materialları
15-16 noyabr 2018-ci il tarixdə SDU-da keçirilən “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransının materialı
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI (24-25 may 2018-ci il)
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az