Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK, LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANSIN TEZİSLƏRİ və MATERİALLARI
KİMYA TEXNOLOGİYASI VƏ MÜHƏNDİSLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
COĞRAFİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
ENERGETİKA İXTİSASLARI ÜZRƏ KADR HAZIRLIĞININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
V TƏLƏBƏ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI III HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI I HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI II HİSSƏ
MAGİSTRANTLARIN XIX RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM - DƏVƏTNAMƏ
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Biologiyanın müasir problemləri elmi konfransının materialları
15-16 noyabr 2018-ci il tarixdə SDU-da keçirilən “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransının materialı
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI (24-25 may 2018-ci il)
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az