Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | İddiaçıların dissertasiya işlərinin və avtoreferatlarının mətni
İddiaçıların dissertasiya işlərinin və avtoreferatlarının mətni
Müdafiə tarixi və saatı
Soyad,ad,ata adı
Dissertasiyanın adı
Avtoreferat Dissertasiya Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə
1
21.05.2021 1100
ID: 5157910815
Parol: SDU
Əhmədova Svetlana Məhərrəm qızı
Çevik istehsal sisteminin imitasiya modelləşdirilməsi və Petri şəbəkəsi ilə tədqiqi az ing pdf Texnika elmləri 3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Fəlsəfə doktoru
2
21.05.2021 1300
ID: 5157910815
Parol: SDU
Şahmaliyev Məmməd Oqtay oğlu 
Ehtiyyatların idarəedilməsi sistemlərində kütləvi xidmət modellərinin tətbiqi az ing pdf Texnika elmləri 3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Fəlsəfə doktoru
3

18.05.2021 1100  ID: 5157910815  Parol: SDU

Günel Vaqif qızı Əliyeva
 
Təbii obyektlərin tədqiqində maye-kristal süzgəcli çoxspektral ölçmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi az ing pdf Texnika elmləri 3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
4 18.05.2021 1300  ID: 5157910815  Parol: SDU
Nairə Xansuvar qızı Mustafazadə
 
Bakı şəhərində atmosfer çirklənməsinin modelləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması və monitorinqinin aparılması üçün proqram- instrumental sistemin işlənilməsi  az ing pdf Texnika elmləri 3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
5 04.06.2021 1100
Anar Ramazan oğlu Abuzərli
XX əsrdə Naxçıvanda ədəbi tənqidin inkişaf yolu az ing pdf Filologiya 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
6 04.06.2021 1300
Mətanət Hidayət qızı Məhərrəmova 
Müasir Azərbaycan dilində “xeyir” və “şər” semantik sahələri az ing pdf Filologiya 5706.01- Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
7 25.06.2021 1300
Afət İlyas qızı Rəfiyeva
1960-1980-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞININ ELMİ-NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ az ing pdf Filologiya 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
8 25.06.2021 1100
Sahilə Rafiq qızı İbrahimova 
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LEKSİK KATEQORİYALARIN FONOSEMANTİKASI az ing pdf Filologiya 5706.01- Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
9 08.10.2021 1100
Ramil Saməddin oğlu Zeynalov
M.KAŞĞARİNİN “DİVANÜ LÜĞƏT-İT TÜRK” ƏSƏRİNDƏ ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏRİN SİNTAKTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ az ing pdf Filologiya 5706.01- Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
10 23.11.2021 1400
Şahverdiyeva Roza  Orduxan qızı
Texnoparkların fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi
az ing pdf Teхnika elmləri 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”  Fəlsəfə doktoru
11 16.11.2021 1400
Əiyeva Sevda Salman qızı
Aqrar landşaft komponentlərinin vəziyyətinin spektrofotometrik qiymətləndirilməsi məsələlərində yeni ölçmə və validasiya metodu az ing pdf Texnika elmləri 3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
12 30.11.2021 1100
Zeynallı Günel Fazil qızı
İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkinin romanlarında lirik-psixoloji üslubun təzahür formaları az ing pdf Filologiya 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
13 30.11.2021 1300
İmaməliyeva Günay Sərdar qızı
Oğuznamə”də feilin zaman kateqoriyası az ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
14 17.12.2021 1100
Mehdiyeva Mətanət Bahadur qızı
PROFESSOR ZƏRİFƏ BUDAQOVA VƏ AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİ az ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
15 24.12.2021 1300
Şirinov Faiq İmaməli oğlu
SÜLEYMAN VƏLİYEVİN YARADICILIĞINDA TARİXİLİK VƏ MÜASİRLİK az ing pdf Filologiya 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
16 24.12.2021 1100
Məmmədova Elnarə Elxan qızı
ANARIN NƏSRİ VƏ PUBLİSİSTİKASINDA PARALELLƏR az ing | rus pdf Filologiya 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
17 07.01.2022 1400
Mürşüdlü Nərmin Afiq qızı
Fenolların spirtlərlə alkilləşməsilə C2-C3 alkilfenolların alınma üsulunun işlənib hazırlanması az    ing pdf Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru
18 22.02.2022 1100
Kərimova Sevinc Tofiq qızı
Müasir Azərbaycan dilində sintaktik frazeoloji konstruksiyalarin funksional-üslubi xüsusiyyətləri az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
19 15.03.2022 1400
Səfərova Təranə Ağa qızı
Texniki sistemlərin avtomatlaşdirilmiş layihələndirilməsinin intellektual interfeysinin işlənməsi
az    ing pdf Teхnika elmləri 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”  Fəlsəfə doktoru
20 15.03.2022 1100
Əliyeva Nəzrin Samir qızı
Azərbaycan dilində dulusçuluq leksikası
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
21 15.03.2022 1300
Cabarova Mədinə Ağakərim qızı
Abdulla bəy Asinin lirikası
az    ing pdf Filologiya 5716.01-Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru
22 29.03.2022 1100
Həsənova Könül İsrafil qızı
Layla və oxşamaların dili
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
23 29.03.2022 1300
İbrahimova Nabat Fuad qızı
Qədim türk yazılı (run) abidələrində zaman və məkan məzmunlu sözlərin semantikası
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
24 06.05.2022 1100
Ağasiyeva Mətanət Səfər qızı
Qantəmirin nəsr dili
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
25 17.05.2022 1400
Ellada Nazim qızı İbrahimova
Boru daxili silisium örtüklərində mikroçatların diaqnostikası
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
26 24.05.2022 1400
Gəncəliyeva Gülnarə Qərib qızı
Ali təhsil müəssisəsi texnoloji parkının informasiya təminatının və idarəetmə sisteminin işlənməsi (SDU-nun misalında)
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
27 07.05.2022 1300
Mütəllimova Anaxanım Sahib qızı
Mobil robotların texniki görmə informasiya-ölçmə sistemlərinin dəqiqliyinin artırılması
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
28 14.05.2022 1400
Abdullayeva Lətifə
Cəfərağa qızı
Dənizin sahil zonasının çirkləndiricilərinə nəzarətin məsafədən spektrometrik metodları və ölçmə vasitələri
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
29 28.06.2022 1400
Süleymanova Pərvanə Vaqif qızı
NAFTOLLARIN ETANOLLA EFFEKTİV KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏSİ REAKSİYASI İLƏ ETİLNAFTOLLARIN ALINMASI
az    ing pdf Kimya 2306.01-Üzvi kimya 
2314.01-Neft kimyası
Fəlsəfə doktoru
30 28.06.2022 1300
Əmiraslanov Bəhruz Qurban oğlu
Yüksək keyfiyyətə malik birborulu rezonator əsasında vibrasiya-tezlik sıxlıqölçəni
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
31 28.10.2022 1000
Əliyeva Günel Surxay qızı
Müasir Azərbaycan dilində sintaktik vahidlərin omonimliyi
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
32 28.10.2022 1200
Ağasiyeva Mətanət Səfər qızı
Qantəmirin nəsr dili
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
33 25.10.2022 1600
Nəsirov Həbib Mirqalib oğlu
Yeraltı boru kəmərlərinin çəkilişində və istismarında geoekoloji ölçmə metodlarının işlənilməsi
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
34 28.10.2022 1430
Abdullayeva Minayə Bilal qızı
Bitki yağları əsasında sintez olunmuş sulfatlaşmiş amid törəmələrinin hidrogen-sulfid və karbon qazı korroziyası inhibitorları kimi tədqiqi
az    ing pdf Kimya 2306.01-Üzvi kimya 
2314.01-Neft kimyası
Fəlsəfə doktoru
35 31.10.2022 1000
İmanquliyeva Mehri Tofiq qızı
Professor Afad Qurbanovun dilçilik görüşləri
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
36 31.10.2022 1200
Həsənova Könül Nəriman qızı
Azərbaycan nəsr mətnlərində linqvistik qənaət prinsipinin təzahür səviyyələri
az    ing pdf Filologiya 5706.01-Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru
37 31.10.2022 1400
Həşimova Hüsniyyə Mirbağı qızı
Polimerləşmə prosesində viskozimetrik ölçmə texnologiyalarının təkmilləş-dirilməsi ilə keyfiyyətə nəzarət probleminin tədqiqi
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasi-ya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
38 31.10.2022 1600
Allahverdiyev Elsevər Nəbi oğlu
Qeyri-səlis məntiq əsasında qazın sərfiyyatının ölçmə sisteminin işlənməsi
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasi-ya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
39 25.10.2022 1400
Xudaverdiyeva 
Məhəbbət Əsgər qızı
Məsafə sensorlarının qeyri-səlis aqreqasiya modelinin işlənilməsi
az    ing pdf Teхnika elmləri 3337.01 – İnformasi-ya ölçmə və idarəetmə sistemləri Fəlsəfə doktoru
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az