Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Ekologiya
1.Kafedra 1991-ci ildə “Sənaye ekologiyası” adı ilə yaradılmışdır. Kafedraya 2010-cu ildən dosent R.R. Əhmədova rəhbərlik edir.
2.Kafedrada 3 dosent, 3 baş müəllim, 2 assistent fəaliyyət göstərir.
3.Əhmədova R.R., - kafedra müdiri, dosent
Aşurova N.D., dosent
İdrisova S.Ş., dosent
Hüseynova A.E., baş müəllim
Seyidova G.M., baş müəllim
Babayeva T.M., baş müəllim
Quliyeva A.A., assistent
Hacıyeva X.Ə. assistent
Əsədova L.Ə., laboratoriya müdiri
Avdunova A.M., laborant
Ələsgərova R.Ə., laborant
Rəhimova G.A., laborant
Sənaye ekologiyası elmi-tədqiqat laboratoriyası:
Quliyeva S.A., kiçik elmi işçi
Hüseynova İ.H. mühəndis
Əmirova R.M. laborant
Həsənova Y.K. laborant
4. Kafedrada 4 doktorant, 5 magistrant elmi işlə məşğul olur.
5.050649 Ekologiya mühəndisliyi
Bakalavr pilləsi üzrə
1. Ümumi ekologiya
2. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi
3. Ekologiya mühəndisliyi
4. Biosfer ekologiyası
5. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
6. Əməyin mühafizəsi
7. Radioekologiya
8. Ətraf mühitin kimyası
9. Hidrologiya
10. Ekoloji monotorinq
11. Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları
12. Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı.
13. Su ehiyatlarından kompleks istifadə və mühafizə
14. Toksikologiyanın əsasları
15. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma
16. Məsafədən zondlaşmanın fiziki əsasları
17. Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları
18. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
19. ƏMM teхnoloji əsasları
20. Istehsalın teхnoloji əsasları və ƏMM
21. Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri
22. Torpağın ekologiyası və rekultivasiyasının əsasları
23. Çirkab suların təmizlənməsi
24. Atmosferin sənaye tullantılarından mühafizəsi
25. Ətraf mühtin mühafizəsinin teхniki əsasları
26. Təkrar enerji ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə
27. Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
060649 – Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
1. Atmosferin zərərli tullantılardan təmizlənmə qurğularının hesabı və layihələndirilməsi
2. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsinin texnoloji əsasları
3. Halogen üzvi birləşmələr və dioksin problemi
4. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
5. Ekologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
6. Təhlükəli sənaye və məişət tullantıları
7. Çirkab suların təmizlənmə qurğularının hesabı və layihələndirilməsi
8. Nəqliyyat və ətraf mühit
9. Su ehtiyatları və onlardan kompleks istifadə
10. Sənaye obyektlərinin analizi
11. Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri
12. Təbiətdən istifadənin ekoloji əsasları
6.Kafedranın elmi istiqaməti: 2426.01– Ekologiya
Mövzu: Sumqayıt kimya və enerji müəssisələrinin tullantılarının zərərsizləşdirilmə üsullarının tədqiqi.
7. Kafedra üzrə son 5 ildə 3 dərs vəsaiti, 150 məqalə və tezis, o cümlədən 11 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
Son 5 ildə ixtisas və qeyri-ixtisas fənlərindən 39 sillabus, bütün fənlər üzrə fənn proqramları toplusu və Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə 9, SDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə isə 6 fənn proqramı, 3 dərs vəsaiti, nəşr olunmuşdur.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az