Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Ekologiya
Kafedra 1991-ci ildə “Sənaye ekologiyası” adı ilə yaradılmışdır. Kafedraya 2010-cu ildən dosent Rəhilə Əhmədova rəhbərlik edir.
Kafedrada 3 dosent, 5 baş müəllim, 1 assistent fəaliyyət göstərir.
Əhmədova R.R., - kafedra müdiri, dosent
Aşurova N.D., dosent
İdrisova S.Ş., dosent
Hüseynova A.E., baş müəllim
Seyidova G.M., baş müəllim
Babayeva T.M., baş müəllim
Hacıyeva X.Ə., baş müəllim 
Əliyeva A.Ş., baş müəllim
Quliyeva A.A., assistent                              
Əsədova L.Ə., laboratoriya müdiri
Əmirova R.M- böyük laborant
Avdunova A.M., laborant
Ələsgərova R.Ə., laborant
Rəhimova G.A., laborant
Sənaye ekologiyası elmi-tədqiqat laboratoriyası:
Quliyeva S.A., kiçik elmi işçi
Hüseynova İ.H. mühəndis
Həsənova Y.K. laborant
Kafedrada 2 doktorant, 5 magistrant elmi işlə məşğul olur.
050506 - Ekologiya mühəndisliyi  
Bakalavriat pilləsi üzrə
1. Ekologiya mühəndisliyi
2. Ətraf mühitin kimyası və toksikologiyanın əsasları
3. Məsafədən zondlanmanın fiziki əsasları
4. Hidrologiya
5. Ümumi ekologiya
6. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
7. Ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi
8. Ekoloji monitorinq
9. Ətraf mühitin idarə olunması (ekoloji menecment)
10. Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
11. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi
12. İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə
13. Torpaqların meliorasiyası, rekultivasiyası və ekoloji əsasları
14. Təbiətdən istifadənin ekoloji əsasları
15. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
16. Təbii ehtiyatlar və onlardan səmərəli istifadə olunması
17. Radioekologiya;
18. Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri
19. Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları;
20. Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki əsasları
21. Təkrar enerji ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması
22. Çirkab suların təmizlənməsi
23. Biosferin ekologiyası
24. Ətraf aləmin kimyası
25. Su ehtiyatlarından kompleks istifadə və mühafizə
050510 Ekologiya
26. Ümumi ekologiya
27. Cografi ekologiya
28. Biosfer və onun  mühafizəsi
29. Yer elminin əsasları
30. Torpaqşunaslıq
31. Məsafədən zondlanmanın fiziki əsasları
32. Sənaye ekologiyası
33. Ekoloji kimya
34. Təbii resursların səmərəli idarə edilməsi
35. Ekotoksikologiya
36. Ekoloji tədqiqat metodları
37. Landşaftşünaslıq və landşaftın ekologiyası
38. Ekologiya hüququ
39. Ekoloji monitorinq
40. İnsan ekologiyası və davamlı inkişaf
41. Hava və suyun keyfiyyəti, çirklənməsi və mühafizəsi
42. Meşəçilik
43. Biomüxtəlifliyin qorunması
44.Torpağın ekologiyası və qiymətləndirilməsi
45. Ekoloji ekspertiza
46. Radioekologiya Ekoloji fəaliyyətin idarə olunması
47. Ətraf aləmin kimyası
48.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
49. Təbiətdən istifadənin ekoloji əsasları
50. Hidrologiya
51. Su ehtiyatlarından kompleks istifadə və mühafizə
060649 – Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
1. Atmosferin zərərli tullantılardan təmizlənmə qurğularının hesabı və layihələndirilməsi
2. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsinin texnoloji əsasları
3. Halogen üzvi birləşmələr və dioksin problemi
4. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
5. Ekologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
6. Təhlükəli sənaye və məişət tullantıları
7. Çirkab suların təmizlənmə qurğularının hesabı və layihələndirilməsi
8. Nəqliyyat və ətraf mühit
9. Su ehtiyatları və onlardan kompleks istifadə
10. Sənaye obyektlərinin analizi
11. Ekologiya mühəndisliyinin müasir problemləri
12. Təbiətdən istifadənin ekoloji əsasları
Kafedranın elmi istiqaməti:
2426.01– Ekologiya
Sumqayıt sənaye zonasının boz-qonur torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi
Kafedra üzrə son 5 ildə 2 dərs vəsaiti, 155 məqalə və tezis, o cümlədən 15  məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
Son 5 ildə ixtisas və qeyri-ixtisas fənlərindən 45 sillabus, bütün fənlər üzrə fənn proqramları toplusu və Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə 10, SDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə isə 8 fənn proqramı, 2 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az